Aug 17 2014

NHS not Trident: Join the 999 March for the NHS

16th August - 6th September

NHS not Trident 600

The NHS is under threat while the government wants to spend £100bn on a new nuclear weapons system.

The 999 March for the NHS, a three week march from the North East of England to London, is underway with rallies all along the route.

We want CND supporters to attend and show your support with our NHS not Trident message!

  

Dates and morning starting locations

Note a welcoming rally will take place on previous day, as marchers arrive in each town – but check each page for details

 

Or individual pages:

19th August Darlington
20th Northallerton
21st Ripon
22nd Harrogate
23rd Leeds
24th Wakefield
25th Barnsley
26th Sheffield
27th Chesterfield
27th Mansfield
29th Nottingham        
30th Loughborough
31st Leicester
1st Sept Market Harborough
2nd   Northampton 
3rd Bedford
4th Luton
5th St Albans
6th Edmonton
6th London
Aug 30 2014

*Fersiwn Gymraeg isod/Welsh version below*

NO TO NATO

Join CND to protest against the NATO summit in Wales in September

Membership of NATO binds European nations – including the UK - to internationally unpopular US foreign policy, a foreign policy increasingly unpopular around the world. NATO membership forces non-nuclear countries to host US nuclear bombs in their countries, near their populations.

This autumn, powerful world leaders will make their voices heard at the NATO gathering. We must make sure that the voice of the millions around the world who want peace and justice is also heard. A week of demonstrations and discussions is planned, see full details below.

PROTEST 30 August to 5 September

map of march newportDEMONSTRATE Saturday 30th August

Mass demo through Newport

Bring white flowers to lay at the Cenotaph

Assemble: 1pm, Civic Centre Car Park

Rally: 3.30pm, Westgate Square

Speakers: Medea Benjamin, Bruce Kent, Pippa Bartolotti, Kate Hudson, Lindsey German, Jeremy Corbyn, Boris Kagarlitsky, Marianne Owens, Bethan Jenkins.

 

COUNTER-SUMMIT Sunday 31 August to Monday 1 September, Cardiff and Newport

Sunday 31 August
Counter Summit in Cardiff County Hall, CF10 4UW View on map

Monday 1st September
Counter Summit in Newport Dolman Theatre, NP20 1HY View on map

 

Wednesday 3rd September
Artists and Musicians against War: Tredegar Park Peace Camp
10.30am-4.00pm: Singing, Peace and Protest workshop, kite making, anti-facial-recognition-software makeup, placard making, banner making, and self-defence workshops.
4.30pm: Fly Kites not Drones
7.30pm-8.00pm Camilla, Urban Circle Workshops
8.00pm-10.00pm Revolution Rock with Birmingham band Living Field.
Open mic throughout the day until 8pm for poets and musicians.

Thursday 4th September
First day of NATO Summit
Mass action and march on the Celtic Manor. Gather at 12.00, Cenotaph, Clarence Place, Newport NP11 6DG.Wear pink!

 

Friday 5th September
Final day of NATO Summit
Direct Actions. Street Theatre.

A month long march through Wales with plenty of time for actions, leafleting, street theatre, banner drops and much more has been arranged from August 8th onwards, email longmarch@riseup.net or call 01495 220400 for more information. 
 
Help us build the No to Nato protest

For more information email:  information@cnduk.org 

Travelling to Newport and Cardiff

By coach

Direct coaches have been arranged from some parts of the country:
Birmingham Saturday 30 August return. Tickets £8. To book a ticket telephone 07771 567 496. Organized by Birmingham Stop the War.
London 8am coach to Newport from ULU, Malet Street, London WC1E 7HY. 6pm return. Tickets £20/30. To book a ticket telephone 020 7561 4830 or or email members@stopwar.org.uk. Organized by Stop the War.
Norwich More details to follow - telephone 01493 664499 to register interest. Organized by Norwich Stop the War.
Newcastle 6am coach to Newport from Central Station, Newcastle. Saturday 30 August return.Tickets £30/15. To book a ticket telephone 07719 946 814. Organized by Newcastle Stop the War.

By train

Trains from London to Cardiff and Newport leave from Paddington Station. There is a tube station at this station and the Bakerloo line, Circle line, District line and the Hammersmith and City line all stop here.

Train ticket prices vary greatly depending on what time of the day you travel (ranging from £67 to £203 for a return ticket to Newport and £72 to £213 to Cardiff). You can buy the tickets at Paddington Station or you can get the tickets cheaper if you buy in advance from a website such as www.thetrainline.com or www.nationalrail.co.uk.

Trains leave regularly for Newport and Cardiff from Paddington Station, the journey takes around two hours.

By bus

A much cheaper option is to book a coach from London to Cardiff or Newport. You must book your seat in advance on the National Express website. Prices start from £12 for a return trip.

Coaches leave for both cities throughout the day from Victoria Station and take around two hours 45 minutes (to Newport) and three and a half hours (to Cardiff).

Accommodation

A peace camp will be located in Tredegar Park, Newport, from Friday 29th August. Basic facilities will be provided and the camp is recognised by the local council and police. Bring your own tents and register with Eddie Clarke on clarkeeddie7@gmail.com or 07939053174. The camp is asking for a donation of £2 per night per person.

If you prefer to arrange your own accommodation in advance, some information is provided here

---------

NA I NATO

Ymunwch gyda CND i wrth-dystio yn erbyn uwch-gynhadledd NATO yng Nghymru yn mis Medi.

Mae aelodaeth o NATO yn rhwymo gwledydd Ewropeaidd – yn cynnwys Prydain - i bolisi tramor amhoblogaidd yr Unol Daleithiau. Mae gwledydd di-niwclear sy'n aelodau o NATO yn cael eu gorfodi i storio arfau niwclear are eu tir hwy, wrth ymyl eu pobl.

Yr hydref hwn, bydd uwchgyngadledd NATO yn rhoi llais i arweinwyr pwerus. Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr bod llais y miliynau o gwmpas y byd sydd eisiau heddwch a chyfiawnder yn cael ei glywed hefyd.

GWRTH-DYSTIO 30 Awst 30 – 5 Medi

GWRTH-DYSTIAD Dydd Sadwrn Awst 30

Gwrth-dystiad trwy ganol Casnewydd - dewch a blodau gwyn. Ymgynnull am 1yh yn Maes Parcio y Ganolfan Ddinesig a gorymdeithio o amgylch canol y dref, gan orffen yn Sgwâr Westgate am rali am 3:30yh. Siaradwyr yn cynnwys Medea Benjamin, Bruce Kent, Pippa Bartolotti, Kate Hudson, Lindsey German, Jeremy Corbyn, Boris Kagarlitsky, Marianne Owens, Bethan Jenkins.

GWRTH-UWCH GYNHADLEDD Dydd Sul 31 Awst i ddydd Llun 1 Medi, Caerdydd a Chasnewydd

Dydd Sul 31 Awst
Gwrth-uwch gynhadledd yng Nghaerdydd, Neuadd y Sir, CF10 4UW Gweld ar fap
10yb - 5.30yh

Dydd Llun 1 Medi
Uwchgynhadledd Amgen Casnewydd
Lleoliad i'w gadarnhau

Gwelwch yma am raglen 'lawn *Nid oes angen cofrestru o flaen llaw*

Dydd Mawrth 2il

Theatr Dolman 10yb-3yh

10.15-11.15 Gaza: Gwarchae, Goresgyniad a Hawl Dychwelyd Dee Murphy, Pippa Bartolotti
11.30-12.00 Cydfodolaeth Heddychlon Salleh Baqi (Llywydd grŵp Ahmadiyya Muslim)
12.00-1.00 Dioddefwyr Rhyfel Plant - Irac ac Affganistan Jo Baker
1.00-2.00 Barn Dynes Fwslemaidd Jasmine Manuf
2.00-3.15 Dioddefwyr NATO Assum Pcio a Chris
3.30-4.45 Gweithdai Stop NATO Cymru - Gwybod eich Hawliau Heledd Melangell

Dydd Mercher 3ydd Medi

Artistiaid a Cerddorion yn erbyn Rhyfel: Gwersyll Heddwch Parc Tredegar
10:30-4: Canu, Gweithdy Heddwch a Protest, gwneud barcutiaid, colur gwrth-meddalwedd-gydnabyddiaeth-wynebol, gwneud placard, gwneud baneri, a gweithdai hunan-amddiffyn.
4:30: hedfan barcutiaid nid adar angau
7:30yh-8yh Camilla, Gweithdai Urban Circle
8yh-10yh 'Revolution Rock' gyda band o Birmingham Living Field.
Meic agored drwy gydol y dydd tan 8yhi feirdd a cherddorion.

Dydd Iau 4 Medi
Diwrnod cyntaf Uwchgynhadledd NATO. Gweithredu a gorymdeithio i'r Celtic Manor. Cyfarfod 12.00, Senotaff, Clarence Place, Casnewydd NP11 6DG. Gwisgwch ddillad pinc!

Dydd Gwener 5 Medi
Diwrnod olaf yr Uwchgynhadledd. Gweithredu Uniongyrchol. Perfformiadau.

Gorymdaith Hir i Gasnewydd
Mae gorymdaith drwy Gymru gyda digon o amser ar gyfer gweithredu, taflennu, theatr stryd, a llawer mwy yn cychwyn ar Awst 8fed. E-bostiwch longmarch@riseup.net neu ffoniwch 01495 220400 am fwy o wybodaeth.

Helpwch ni i gynyddu y brotest Na i NATO
Rhannwch y digwyddiad ar facebook
Llofnodwch a rhannwch y ddeiseb i atal ymarferion 'Rapid Trident' yn mis Gorffennaf
• Archebwch gardiau post Na i NATO, sy'n cynnwys manylion am yr wythnos o weithredu, er mwyn hysbysebu y digwyddiad yn eich ardal chi. Ffoniwch Stop the War i archebu - 020 7561 4830

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost: information@cnduk.org

Sut i gyrraedd Caerdydd a Chasnewydd

Bws arbennig

Mae bysys arbennig wedi eu trefnu o wahanol rannau o'r wlad:

Birmingham Dydd Sadwrn 30 Awst. Tocyn dychwelyd £8. I archebu tocyn ffoniwch 07771 567 496. Bws wedi ei drefnu gan 'Birmingham Stop the War'.
Llundain Gadael ULU, Malet Street am 8yb dydd Sadwrn, 30 Awst. Dychwelyd dydd Sul 31 Awst. Tocynnau £20/30. I archebu tocyn ffoniwch 020 7561 4830. Bws wedi ei drefnu gan 'Stop the War' a CND.
Norwich Mwy o fanylion i ddilyn - ffoniwch 01493 664499 i gofrestru eich diddordeb. Bws wedi ei drefnu gan 'Norwich Stop the War'.
Newcastle Bws yn gadael Gorsaf Ganolog Newcastle am 6yb, dydd Sadwrn 30 Awst. Tocynnau £30/15. I archebu tocyn ffoniwch 07719 946 814. Bws wedi ei drefnu gan 'Newcastle Stop the War'.

Ar y trên

Mae trenau o Lundain i Gaerdydd a Chasnewydd yn gadael o 'Orsaf Paddington. Ceir gorsaf diwb yma gyda llinell Bakerloo, llinell Circle, llinell District a'r llinell Hammersmith a City yn stopio yma.

Mae prisiau tocynnau trên yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar ba adeg o'r dydd y byddwch yn teithio (yn amrywio o £67 i £203 am docyn dychwelyd i Gasnewydd a £72 i £213 i Gaerdydd). Gallwch brynu tocynnau yng Ngorsaf Paddington neu gallwch brynnu tocynnau rhatach ymlaen llaw o wefan tebyg i www.thetrainline.com neu www.nationalrail.co.uk.

Mae trenau yn gadael Paddington yn rheolaidd i Gasnewydd a Chaerdydd, mae'r daith yn cymryd tua dwy awr.

Ar y bws

Opsiwn llawer rhatach yw i deithio ar y bws o Lundain i Gaerdydd neu Gasnewydd. Mae'n rhaid i chi archebu eich sedd ymlaen llaw ar wefan National Express. Mae prisiau yn dechrau o £12 am y ddwy ffordd.

Mae bysys National Express yn gadael am y ddwy ddinas drwy gydol y dydd o 'Orsaf Victoria ac yn cymryd tua dwy awr 45 munud (i Gasnewydd) a tair awr a hanner (i Gaerdydd).

Llety

Bydd gwersyll heddwch ym Mharc Tredegar, Casnewydd, o Awst 28ain ymlaen. Bydd cyfleusterau sylfaenol yn cael eu darparu. Mae'r gwersyll yn cael ei gydnabod gan y cyngor lleol a'r heddlu. Dewch â'ch pebyll eich hunain ac mae angen cofrestru gyda Eddie Clarke ar clarkeeddie7@gmail.com neu 07939053174. Mae'r gwersyll yn gofyn am rodd o £2 y person y noson.

Os oes yn well ganddoch drefnu eich llety eich hunain o flaen llaw, mae gwybodaeth ar ychydig o bosibiliadau yma

 

Oct 11 2014

Peace History Conference 2014

Alternative Voices of World War One: the courage of their convictions

Saturday 11 October, 9:30am-5pm

Imperial War Museum, Lambeth Road, London SE1

Organised by the Movement for the Abolition of War in association with the Imperial War Museum and the International Peace Bureau

Download the booking form or book online